Familjerättsliga ärenden

Sin första kontakt till en juridisk byrå knyter man ofta i familjerättsliga ärenden. Orsaken kan ibland vara emotionellt laddad och lätt förorsaka gräl. Det är bra att förutse krångliga situationer, innan man kommit så långt, fastän vår uppgift är att gjuta olja på vågorna. Vår styrka baserar sig både på gedigna juridiska kunskaper och en social utbildning. Vi värdesätter Dig som vår kund och står Dig bi också i svåra situationer.

Äktenskapsförord

Enligt äktenskapslagen delas makarnas egendom vid en skilsmässa. Det finns dock en möjlighet att göra upp ett skriftligt äktenskapsförord, enligt vilket en viss del av egendomen inte ingår i den gemensamma egendomen och sålunda inte beaktas vid delningen till följd av en skilsmässa. Överenskommelsen kan även gälla framtida arv. Äktenskapsförordet kan upprättas före ingåendet av äktenskap eller också efter det äktenskapet ingåtts. Vi gör också upp överenskommelser för samboendeförhållanden.

Skilsmässa

Vid en skilsmässa skall makarnas gemensamma egendom delas och avvittras i enlighet med ett eventuellt äktenskapsförord. Vi besitter också en gedigen erfarenhet som av tingsrätten förordnade boutredare i avvittringstvister.

Vi står också till tjänst med hjälp vid avslutandet av ett stridigt samboendeförhållande.

Frågor rörande vårdnad om barn, umgängesrätt och underhållsbidrag

De vuxnas ansvar är att se till barnens bästa genom att bevaka deras rättigheter. I en skilsmässosituation kan det dock uppstå olika tolkningar, vad som är till barnens fördel. Efter skilsmässan kan de omständigheter vilka vid skilsmässotidpunkten ansetts vara till barnens bästa i hög grad förändras.
Frågor rörande barn och deras bästa är vår spetskompetens och vi eftersträvar att på olika sätt lösa frågor angående barn på ett rättvist, förnuftigt och
respektfullt sätt med deras bästa för ögonen.

Arvsfrågor

Döden är en del av livets förlopp och oundviklig för alla. När vi dör vet vi inte och vi borde njuta av livet varje dag. Då man juridiskt har förberett
sig för döden, behöver man inte bekymra sig, åtminstone inte för sin förmögenhet, underhållsfrågor eller för övriga arvsfrågor. Vi hjälper Dig att försäkra dig om att din yttersta vilja respekteras efter din död.

Vi kan också representera våra klienter i tingsrätten i avvittringsfrågor, hjälpa till vid uppgörande av testamente, bouppteckning, arvsskifte och alla övriga arvsfrågor på ett respektfullt och medkännande sätt.