Förmögenhetsfrågor och skatteplanering

Finlands skattelag erbjuder många synnerligen skatte effektiva och lagliga möjligheter att överföra förmögenhet med ofta mycket små
skattekostnader. På samma sätt kan man trygga sin förmögenhet vid till exempel en skilsmässa.

Skatteplanering är inte bara en rättighet och möjlighet för ett fåtal, utan det lönar sig för var och en att fundera och planera på vilket sätt och hur mycket skatt de efterlevande betalar för arvet. Ju tidigare det här sker desto mera vinner man i allmänhet på det. Vi vet att arvsfrågor ofta orsakar stora känslor och tvister. Arvsfrågor kan ofta vara mycket komplicerade och det är ofta svårt att lösa dem utan lagkunnig hjälp. Vi kan sköta hela dödsboet eller hjälpa en av dödsboets delägare.

Vi vill ombesörja att den avlidnes och arvtagarnas rätt alltid tillvaratages.

Generationsväxling och förmögenhetens skatteplanering

Planering och förverkligande av en generationsväxling är en del av företagens och fastigheternas verklighet. Frågan är både ur givarens och
mottagarens synvinkel synnerligen viktig och kräver så gott som alltid juridisk specialkunskap.

Vid rätt skötsel av överföring av förmögenhet erhålles betydande skattelättnader av inkomstskatt och gåvo- och arvsskatt, vilka ofta vida övergår våra arvoden.

En rätt överföring av förmögenhet ger den följande generationen en trygg utgångspunkt att fortsätta verksamheten.